Autoturisme

Informații utile
Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport și capacitatea clindrică a acestuia.
Impozitul pe mijloc de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate mijlocul de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Persoane fizice – Acte necesare

1. DACĂ VREI SĂ DECLARI UN MIJLOC DE TRANSPORT ÎNMATRICULAT ÎN ROMÂNIA
· C.I./B.I./C.I.F. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· PROCURĂ NOTARIALĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPIE(DACĂ ESTE CAZUL) + original și copie act de identitate împuternicit
· CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE – copie + original pentru conformitate sau DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE că este/nu este căsătorit/ă pe declarația fiscală
· ACT DE PROPRIETATE {contract de vânzare cumparare – (3 ex. original), contract de schimb, factură, actul notarial (certificat de moștenitor, contract de donație, etc.) hotărârea judecatorească rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie, act de partaj, proces verbal/act de adjudecare}
· CARTEA DE IDENTITATE A AUTOVEHICULULUI – copie + original pentru conformitate
· FIȘA DE ÎNMATRICULARE – original
2. DACĂ VREI SĂ DECLARI UN MIJLOC DE TRANSPORT NEÎNMATRICULAT ÎN ROMÂNIA
· C.I./B.I./C.I.F. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· PROCURĂ NOTARIALĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPIE(DACĂ ESTE CAZUL) + original și copie act de identitate împuternicit
· CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE – copie + original pentru conformitate sau DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE că este/nu este căsătorit/ă pe declarația fiscală
· ACTUL DE DOBÂNDIRE(DACĂ ESTE CAZUL)
· CARTEA DE IDENTITATE A AUTOVEHICULULUI – copie + original pentru conformitate
· FIȘA DE ÎNMATRICULARE – original
3. DACĂ VREI SĂ DECLARI UN MIJLOC DE TRANSPORT CARE FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DE LEASING FINANCIAR
· C.I./B.I./C.I.F. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· PROCURĂ NOTARIALĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPIE(DACĂ ESTE CAZUL) – original și copie act de identitate împuternicit
· CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE – copie + original pentru conformitate sau DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE că este/nu este căsătorit/ă pe declarația fiscală
· CONTRACT DE LEASING – copie + original pentru conformitate
· PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE – copie + original pentru conformitate
· CARTEA DE IDENTITATE A AUTOVEHICULULUI – copie + original pentru conformitate
· FIȘA DE ÎNMATRICULARE – original
4. CUM SĂ SCOȚI UN MIJLOC DE TRANSPORT DIN EVIDENȚELE FISCALE
a) ÎN CAZUL VÂNZARII SAU A ALTUI MOD DE TRANSMITERE A DREPTULUI DE PROPRIETATE
· C.I./B.I./C.I.F. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· PROCURĂ NOTARIALĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPIE(DACĂ ESTE CAZUL) + original și copie act de identitate împuternicit
· ACT DE PROPRIETATE {contract vânzare-cumpărare (5 exemplare original), certificate distrugere/adeverință primire/contract de novație/contract partaj, process verbal de predare primire societate de leasing (dacă mijlocul de transport a fost predate societății de leasing, certificat de radiere poliție, documentul care atestă înmatricularea în afara țării – tradus}
· CARTE DE IDENTITATE A AUTOVEHICULUI – copie +original pentru conformitate
· FISA DE INMATRICULARE – original
b) ÎN CAZUL SCHIMBĂRII DOMICILIULUI PROPRIETARULUI
· C.I./B.I./C.I.F. PROPRIETAR – copie (2 ex) + original pentru conformitate
· PROCURĂ NOTARIALĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPIE(DACĂ ESTE CAZUL) + original și copie act de identitate împuternicit
· CARTE DE IDENTITATE A AUTOVEHICULUI – copie + original pentru conformitate
· FISA DE INMATRICULARE – original
5. CUM OBTII UN CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT
· C.I./B.I./C.I.F. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· PROCURĂ NOTARIALĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPIE(DACĂ ESTE CAZUL) + original și copie act de identitate împuternicit
· CERTIFICAT DE DECES – copie si original pentru conformitate în cazul solicitării certificatului fiscal pentru dezbaterea succesiunii
· CARTE DE IDENTITATE A AUTOVEHICULUI – copie + original pentru conformitate

Persoane juridice – Acte necesare

                  
1. DACĂ VREI SĂ DECLARI UN MIJLOC DE TRANSPORT

 • DECLARAȚIE FISCALĂ – În funcție de capacitatea autovehiculului;
 • ACT DE PROPRIETATE {Factura de achiziţie (5 exemplare) – în cazul dobândirii de la persoana juridică sau contract de vânzare – cumpărare în cazul dobândirii de la persoană fizică, Contract de schimb, Act de donaţie, Act de dare în plată, Act de adjudecare, Hotărare Judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie, după caz, în cazul fuziunilor/divizărilor: Proiectul de fuziune/divizare, însoţit de Protocolul de predare-primire al bunurilor, Actul modificator în formă autentică – depus la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privitor la fuziune/divizare, Încheierea pronunţată în sedinţa publică, prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor cu privire la modificările sus menţionate, Certificatul de înregistrare menţiuni}- copie + original pentru conformitate; înregistrate la Registrul auto al UAT/ DITL în a carei raza are sediul/ domiciliul vânzatorul;
 • Pentru autovehiculele importate – declaraţie vamală pentru autoturimsele cumpărate din ţări extracomunitare sau Factura tradusă de un traducator autorizat pentru autoturismele cumpărate din ţări comunitare, cartea de identitate a vehiculului – copie + original pentru conformitate
 • Adeverinta R.A.R. sau de la producător pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone – copie + original pentru conformitate;
 • Documentul eliberat de Autoritatea Navală Română, din care sa reiasă caracteristicile tehnice, ale mijlocului de transport pe apă (în cazul mijloacelor de transport pe apă) – copie + original pentru conformitate;
 • Certificat de atestare fiscală de la fostul proprietar, dacă mijlocul de transport a fost dobândit pe bază de factură;
 • Fișa de înmatriculare;
 • Cartea de identitate a vehiculului – copie + original pentru conformitate;
 • DELEGAȚIEși ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.
2. DACĂ VREI SĂ DECLARI UN MIJLOC DE TRANSPORT CARE FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DE LEASING FINANCIAR

 • DECLARAȚIE FISCALĂ –  În funcție de capacitatea autovehiculului;
 • Contract de leasing financiar şi/sau contract de novaţie/cesiune, însoţit de procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar – copie + original pentru conformitate;
 • Adeverinta R.A.R. sau de la producător pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone – copie + original pentru conformitate;
 • Documentul eliberat de Autoritatea Navală Română, din care sa reiasă caracteristicile tehnice, ale mijlocului de transport pe apă – în cazul mijloacelor de transport pe apă – copie + original pentru conformitate;
 • Certificat de atestare fiscală, emis pe numele vânzatorului/fostului utilizator, de către compartimentul de specialitate al autorităţii administratiei publice locale competent – copie + original pentru conformitate
 • Fișa de înmatriculare;
 • Cartea de identitate a vehiculului – copie + original pentru conformitate;
 • DELEGAȚIEși ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.
3. CUM SĂ SCOȚI UN MIJLOC DE TRANSPORT DIN EVIDENȚELE FISCALE

 • Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport ;
 • I.F.– copie + original pentru conformitate;
 • ACTUL DE ÎNSTRĂINARE {Factură, Contract de vânzare – cumpărare, Certificate distrugere/adeverință primire/contract de novație/contract partaj, proces verbal de predare primire societate de leasing (dacă mijlocul de transport a fost predate societății de leasing), certificat de radiere poliție, documentul care atestă înmatricularea în afara țării – tradusă Contract de schimb, Act de donaţie, Act de dare în plată, Act de adjudecare, Hotărare Judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie, după caz, în cazul fuziunilor/divizărilor: Proiectul de fuziune/divizare, însoţit de Protocolul de predare-primire al bunurilor, Actul modificator în formă autentică – depus la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privitor la fuziune/divizare, Încheierea pronunţată în sedinţa publică, prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor cu privire la modificările sus menţionate, Certificatul de înregistrare menţiuni} – copie + original pentru conformitate;
 • Fișa de înmatriculare;
 • Cartea de identitate a vehiculului – copie + original pentru conformitate;
 • DELEGAȚIEși ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

4. CUM SĂ SCOȚI UN MIJLOC DE TRANSPORT DIN EVIDENȚELE FISCALE CA URMARE A SCHIMBĂRII SEDIULUI SOCIAL

 • Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport ;
 • I.F.– copie + original pentru conformitate;
 • Hotărârea adunării generale a asociaţilor şi/sau decizia asociatului unic, înscris ce a fost depus la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privitor la schimbarea de sediu / denumire – copie + original pentru conformitate;
 • Rezoluţia pronunţată în sedinţă publică, prin care se admite cererea referitoare la schimbarea de sediu şi se dispune înregistrarea în Registrul Comerţului, a menţiunilor cu privire la schimbarea sediului/denumirii – copie + original pentru conformitate;
 • Certificat de inregistrare mentiuni eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti – copie + original pentru conformitate;
 • Cartile de identitate ale vehiculelor, ce fac obiectul transferului de dosar – copie + original pentru conformitate;
 • Fişa de înmatriculare;
 • DELEGAȚIEși ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

5. CUM OBTII UN CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT

 • Cerere tip ;
 • Cartea de identitate a vehiculului – copie + original pentru conformitate;
 • DELEGAȚIEși ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.