Acte necesare

1. DACĂ VREI SĂ DECLARI O CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ

· C.I./B.I./C.I.F.– copie + original pentru conformitate
· ACT DE PROPRIETATE {contract de vânzare cumparare, contract de schimb, certificat de moștenitor, contract de donație, hotărârea judecatorească ramasă definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie, act de partaj, act de adjudecare, autorizatie de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, memoriu tehnic de arhitectura, anunt incepere lucrari (daca este cazul), etc.} – copie + original pentru conformitate.
· RELEVEU/SCHIȚĂ { în situația clădirilor nou-construite și caselor de la curte} – copie + original pentru conformitate

2. DACĂ VREI SĂ DECLARI O CLĂDIRE NEREZIDENȚIALĂ

· C.I./B.I. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· C.U.I./C.I.F. DE LA PERSOANĂ JURIDICĂ/PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – copie + original pentru conformitate
· CONTRACT DE COMODAT, DE ÎNCHIRIERE – copie + original pentru conformitate
· CERTIFICAT CONSTATATOR – copie + original pentru conformitate,
· FACTURA FISCALĂ UTILITĂȚI – copie + original pentru conformitate
· RAPORT DE EVALUARE întocmit de un evaluator autorizat

3. DACĂ VREI SĂ DECLARI O CLĂDIRE MIXTĂ

· C.I./B.I. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· ACT DE PROPRIETATE {contract de vânzare cumparare, contract de schimb, certificat de moștenitor, contract de donație, hotărârea judecatorească rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie, act de partaj, act de adjudecare, autorizatie de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, memoriu tehnic de arhitectura, anunt incepere lucrari (daca este cazul), etc.} – copie + original pentru conformitate.
· C.U.I./C.I.F. DE LA PERSOANĂ JURIDICĂ/PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – copie + original pentru conformitate
· CONTRACT DE COMODAT, DE ÎNCHIRIERE – copie + original pentru conformitate
· RAPORT DE EVALUARE întocmit de un evaluator autorizat/ ACT DE PROPRIETATE din ultimii 5 ani anteriori anului de referință

4. DACĂ VREI SĂ DECLARI UN TEREN

· C.I./B.I. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· ACT DE PROPRIETATE {contract de vânzare cumparare, contract de schimb, certificat de moștenitor, contract de donație, hotărârea judecatorească rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie, act de partaj, act de adjudecare, titlu de proprietate, etc.} – copie + original pentru conformitate.

5. DACĂ VREI SĂ DECLARI AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

· C.I./B.I./C.I.F. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· ACORD DE AMPLASARE SAU DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE { trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: amplasament, durata amplasării și suprafața(m2)}

6. DACĂ VREI SĂ OBȚII CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU CLĂDIRI

· C.I./B.I./C.I.F. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· PROCURĂ NOTARIALĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPIE + original și copie act de identitate împuternicit {în situația vânzării se solicită copie autentificată în original}
· CERTIFICAT DE DECES {în situația în care se dezbate succesiunea la notariat} – copie + original pentru conformitate
. PROCURĂ/DELEGAȚIE/ÎMPUTERNICIRE – copie + original pentru conformitate

7. DACĂ VREI SĂ DECLARI UN MIJLOC DE TRANSPORT ÎNMATRICULAT ÎN ROMÂNIA

· C.I./B.I./C.I.F. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· PROCURĂ NOTARIALĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPIE + original și copie act de identitate împuternicit
· CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE – copie + original pentru conformitate sau DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE că este/nu este căsătorit/ă pe declarația fiscală
· ACT DE PROPRIETATE {contract de vânzare cumparare – (3 exemplare în original), contract de schimb, factură(1 exemplar în original și 2 copii), actul notarial (certificat de moștenitor, contract de donație, etc.) hotărârea judecatorească rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie, act de partaj, proces verbal/act de adjudecare}
· CARTEA DE IDENTITATE A AUTOVEHICULULUI – copie + original pentru conformitate
· CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ (în cazul în care autoturismul a fost dobândit cu factură fiscală)
· FIȘA DE ÎNMATRICULARE – original

8. DACĂ VREI SĂ DECLARI UN MIJLOC DE TRANSPORT NEÎNMATRICULAT ÎN ROMÂNIA

· C.I./B.I./C.I.F. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· PROCURĂ NOTARIALĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPIE + original și copie act de identitate împuternicit
· CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE – copie + original pentru conformitate sau DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE că este/nu este căsătorit/ă pe declarația fiscală
· ACTUL DE DOBÂNDIRE(TRADUS, DACĂ ESTE CAZUL) – original + 2 copii, factura fiscala in original + 2 copii
· CARTEA DE IDENTITATE A AUTOVEHICULULUI – copie + original pentru conformitate
· FIȘA DE ÎNMATRICULARE – original

9. DACĂ VREI SĂ DECLARI UN MIJLOC DE TRANSPORT CARE FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DE LEASING FINANCIAR

· C.I./B.I./C.I.F. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· PROCURĂ NOTARIALĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPIE – original și copie act de identitate împuternicit
· CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE – copie + original pentru conformitate sau DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE că este/nu este căsătorit/ă pe declarația fiscală
· CONTRACT DE LEASING – copie + original pentru conformitate
· PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE – copie + original pentru conformitate
· CARTEA DE IDENTITATE A AUTOVEHICULULUI – copie + original pentru conformitate
· FIȘA DE ÎNMATRICULARE – original

10. CUM SĂ SCOȚI UN MIJLOC DE TRANSPORT DIN EVIDENȚELE FISCALE

a) ÎN CAZUL VÂNZARII SAU A ALTUI MOD DE TRANSMITERE A DREPTULUI DE PROPRIETATE
· C.I./B.I./C.I.F. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· PROCURĂ NOTARIALĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPIE + original și copie act de identitate împuternicit
· ACT DE PROPRIETATE {contract vânzare-cumpărare (5 exemplare original), certificate distrugere/adeverință primire/contract de novație/contract partaj, process verbal de predare primire societate de leasing (dacă mijlocul de transport a fost predate societății de leasing, certificat de radiere poliție, documentul care atestă înmatricularea în afara țării – tradus}
· CARTE DE IDENTITATE A AUTOVEHICULUI – copie +original pentru conformitate
· FISA DE INMATRICULARE – original
b) ÎN CAZUL SCHIMBĂRII DOMICILIULUI PROPRIETARULUI
· C.I./B.I./C.I.F. PROPRIETAR – copie (2 ex) + original pentru conformitate
· PROCURĂ NOTARIALĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPIE(DACĂ ESTE CAZUL) + original și copie act de identitate împuternicit
· CARTE DE IDENTITATE A AUTOVEHICULUI – copie + original pentru conformitate
· FISA DE INMATRICULARE – original

11. CUM OBTII UN CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT

· C.I./B.I./C.I.F. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· PROCURĂ NOTARIALĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPIE + original și copie act de identitate împuternicit
· CERTIFICAT DE DECES – copie si original pentru conformitate în cazul solicitării certificatului fiscal pentru dezbaterea succesiunii
· CARTE DE IDENTITATE A AUTOVEHICULUI – copie + original pentru conformitate

Registratura Online DGITL 4