POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Politică de confidențialitate – Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4
Asigurarea confidențialitătii datelor dumneavoastră personale reprezintă una dintre preocupările esențiale ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 (DGITL4), în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării website-ului https://www.taxeimpozite4.ro

Ce categorii de date personale prelucrăm

Prin intermediul site-ului pot fi solicitate informații de natură personală. Acestea au ca scop identificarea Utilizatorului și posibilitatea de a îl/o contacta.

Daca sunteți utilizator al site-ului www.taxeimpozite4.ro, DGITL4 va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi: nume, prenume, telefon, adresă de e-mail, date referitoare la modul în care folosiți site-ul nostru (preferințe de utilizare), precum și orice alte categorii de date pe care ni le furnizați în mod direct în orice mod care rezultă din folosirea site-ului nostru.
Dacă ești vizitator al site-ului www.taxeimpozite4.ro, DGITL4 va prelucra datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în contextul folosirii site-ului nostru, cum ar fi datele pe care ni le furnizezi prin completarea formularului de contact.

Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Categorii de persoane vizate: datele personale prelucrate de instituție în calitate de operator sunt în principal date de identificare și de contact ale utilizatorilor, în cadrul activităților informare și prezentare.
Dacă sunteți contribuabil al DGITL4, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se efectuează astfel:

 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale DGITL4, în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv al obligațiilor în materie fiscală, dar și în ceea ce privește arhivarea.

Temeiul pentru aceste prelucrări este îndeplinirea obligațiilor legale, conform GDPR Art. 6.1 lit. C. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate duce la imposibilitatea derulării raporturilor existente dintre dumneavoastră și DGITL4.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul trimiterii e-mail-ului dumneavoastră – GDPR – Funcții GDPR.

Dacă sunteți utilizator al site-ului www.taxeimpozite4.ro, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se efectuează astfel:

 • Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe acest website.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al DGITL4 de a asigura funcționarea corectă a site-ului www.taxeimpozite4.ro, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul de a ne da consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
Stocarea datelor
Stocarea și prelucrarea datelor se vor face în website www.taxeimpozite4.ro. Aceasta este o platformă dedicată gestionării datelor dumneavoastră cu caracter personal, unde puteți vizualiza exact ce se întâmplă cu informațiile pe care ni le-ați furnizat.
Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal
DGITL4 va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor, DGITL4 va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de DGITL4 pe baza consimțământului exprimat de dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, DGITL4 poate dezvălui datele dumneavoastră către terțe entități ce sprijină DGITL4 în desfășurarea activității, precum furnizori de servicii IT, sau autorități, astfel:

 • Pentru administrarea site-ului www.taxeimpozite4.ro
 • Pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de DGITL4
 • Pentru menținerea, optimizarea și personalizarea website-ului sau a serviciilor derulate prin intermediul acestuia
 • Pentru analiza datelor de trafic, tendințelor de utilizare și activitate, implementarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor cu cont creat
 • În situația în care dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevazută de lege

Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către DGITL4 pot fi transferate în afara României, dar numai către statele din Uniunea Europeană.
Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către DGITL4, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea DGITL4 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către DGITL4 a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • dacă este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • dacă persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • dacă datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se afla operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, DGITL4 să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către DGITL4 către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări, conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al DGITL4 sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care DGITL4 poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice intrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a-ți exercita drepturile menționate mai sus, te rugăm să te adresezi la adresa de email office@dgitl4.ro
Aceasta pagina de internet folosește fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, te rugăm să accesezi Politica de cookies.