CALENDARUL TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE

Pentru plata cu anticipație (până la 31 martie 2021) a impozitului pe clădiri, terenuri sau mijloace de transport, deținute de persoane fizice, se acordă bonificație de 10%. Bonificația se acordă doar persoanelor fizice. Neplata la termenele scadente atrage calcularea majorărilor de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

TIPUL CREANŢEI BUGETARE RATA/ DATA SCADENŢEI OBSERVAŢII

Impozit pe clădiri persoane fizice și juridice

Rata I: 31 martie

Rate egale

Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiași buget local de către contribuabili de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat

Rata II: 30 septembrie

Impozit/taxă pe teren persoane fizice și juridice

Rata I: 31 martie

Rate egale

Impozitul anual pe teren de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Rata II: 30 septembrie

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice și juridice

Rata I: 31 martie

Rate egale

Impozitul anual pe mijlocul de transport, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiași unități administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

Rata II: 30 sepembrie

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate:

  1. afișaj panouri publicitare;
  2. firme instalate la locul exercitării activității.

Rata I: 31 martie

Taxa pentru afisajul în scop de reclamă și publicitate, datorată de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Rata II: 30 septembrie

Amenzi:

  1. amenzi circulație;
  2. amenzi H.C.L.;
  3. amenzi diverse.
Conform modificărilor făcute de Legea nr. 203/20.07.2018 jumătate din minimul amenzii prevăzut de actul normativ se poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal dacă agentul constatator face menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal