Cladiri mixte

Informații utile

  1. În cazul clădirilor cu destinație mixtă (rezidențiale și nerezidențiale) aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice, impozitul pe clădire se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafata folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.
  2. Impozitul pe clădirile utilizate în scop mixt este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Persoane fizice – Acte necesare

· C.I./B.I. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· C.U.I./C.I.F. DE LA PERSOANĂ JURIDICĂ/PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – copie + original pentru conformitate
· CONTRACT DE COMODAT, DE ÎNCHIRIERE – copie + original pentru conformitate
· CERTIFICAT CONSTATATOR – copie + original pentru conformitate,
· FACTURA FISCALĂ UTILITĂȚI – copie + original pentru conformitate
· RAPORT DE EVALUARE întocmit de un evaluator autorizat

Persoane juridice – Acte necesare

  • C.I.F.– copie + original pentru conformitate;
  • ACT DE PROPRIETATE {Contract de vânzare – cumpărare, Contract de schimb, Act de donaţie, Act de dare în plată, Act de adjudecare, Hotărare Judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie, după caz, în cazul fuziunilor/divizărilor: Proiectul de fuziune/divizare, însoţit de Protocolul de predare-primire al bunurilor, Actul modificator în formă autentică – depus la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privitor la fuziune/divizare, Încheierea pronunţată în sedinţa publică, prin care se dispune înregistrarea in Registrul Comerţului a menţiunilor cu privire la modificările sus menţionate, Certificatul de înregistrare menţiuni; Autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor } – copie + original pentru conformitate;
  • Raport de evaluare – copie + original pentru conformitate;;
  • PLAN DE AMPLASARE – copie + original pentru conformitate;;
  • DELEGAȚIEși ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.