Cladiri rezidentiale

Informații utile

  1. Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%  asupra valorii impozabile a clădirii.
  2. Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
  • Impozitul pe clădire rezidențială este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Persoane fizice – Acte necesare

· C.I./B.I./C.I.F.– copie + original pentru conformitate
· ACT DE PROPRIETATE {contract de vânzare cumparare, contract de schimb, certificat de moștenitor, contract de donație, hotărârea judecatorească ramasă definitivă și irevocabilă/definitivă și executorie, act de partaj, act de adjudecare, autorizatie de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, memoriu tehnic de arhitectura, anunt incepere lucrari (daca este cazul), etc.} – copie + original pentru conformitate.
· RELEVEU/SCHIȚĂ { în situația clădirilor nou-construite și caselor de la curte} – copie + original pentru conformitate

Persoane juridice – Acte necesare

 

 

  • I.F.– copie + original pentru conformitate;
  • ACT DE PROPRIETATE {Contract de vânzare – cumpărare, Contract de schimb, Act de donaţie, Act de dare în plată, Act de adjudecare, Hotărare Judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie, după caz, în cazul fuziunilor/divizărilor: Proiectul de fuziune/divizare, însoţit de Protocolul de predare-primire al bunurilor, Actul modificator în formă autentică – depus la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privitor la fuziune/divizare, Încheierea pronunţată în sedinţa publică, prin care se dispune înregistrarea in Registrul Comerţului a menţiunilor cu privire la modificările sus menţionate, Certificatul de înregistrare menţiuni; Autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor} – copie + original pentru conformitate;
  • PLAN DE AMPLASARE – copie + original pentru conformitate;;
  • DELEGAȚIEși ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.