Cladiri nerezidentiale

Informații utile

  1. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii care poate fi:
  2. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă;
  3. b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
  4. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

În cazul în care valoarea cladirii nu poate fi calculată conform celor de mai sus, impozitul pe clădire se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor unei clădiri rezidențiale.   

  1. Pentru cladirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 5% asupra valorii impozabile a cladirii.

Impozitul pe clădire nerezidențială este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Persoane fizice – Acte necesare

· C.I./B.I. PROPRIETAR – copie + original pentru conformitate
· C.U.I./C.I.F. DE LA PERSOANĂ JURIDICĂ/PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – copie + original pentru conformitate
· CONTRACT DE COMODAT, DE ÎNCHIRIERE – copie + original pentru conformitate
· CERTIFICAT CONSTATATOR – copie + original pentru conformitate,
· FACTURA FISCALĂ UTILITĂȚI – copie + original pentru conformitate
· RAPORT DE EVALUARE întocmit de un evaluator autorizat

Persoane juridice – Acte necesare

  • I.F.– copie + original pentru conformitate;
  • ACT DE PROPRIETATE {Contract de vânzare – cumpărare, Contract de schimb, Act de donaţie, Act de dare în plată, Act de adjudecare, Hotărare Judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie, după caz, în cazul fuziunilor/divizărilor: Proiectul de fuziune/divizare, însoţit de Protocolul de predare-primire al bunurilor, Actul modificator în formă autentică – depus la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privitor la fuziune/divizare, Încheierea pronunţată în sedinţa publică, prin care se dispune înregistrarea in Registrul Comerţului a menţiunilor cu privire la modificările sus menţionate, Certificatul de înregistrare menţiuni; Autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor} – copie + original pentru conformitate;
  • PLAN DE AMPLASARE – copie + original pentru conformitate;;
  • DELEGAȚIEși ACT DE IDENTITATE (copie + original pentru conformitate) al persoanei delegate.

* Nota: In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste şi/sau să clarifice  veridicitatea unor stari de fapt specifice.